سیستم خبره تست کیفیت رانندگی

سیستم خبره تست کیفیت رانندگی این سیستم خبره کیفیت رانندگی راننده را بر اساس یکسری معیارهای استاندارد سنجیده و مشخص مینماید که راننده تا چه حد صحیح رانندگی می کند … دریافت فایل