سيستم حسابداري مخابرات

سيستم حسابداري مخابرات مقدمه اين دستاور كه در اختيار شماست در مورد سيستم حسابداري مديريت مخابرات شهرستان ماهشهر مي باشد . كه خود اين سيستم داراي چند شاخه مي باشد از جمله حقوق و دستمزد دريافتها پرداختها امور دفتري صدور اسناد و غيره كه توضيحاتي در مورد انان در صفحات بعد مشاهده خواهيد كرد . […]