تعريف دقيق سيستم حسابداري

تعريف دقيق سيستم حسابداري دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تعريف دقيق سيستم حسابداري بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : تعريف دقيق سيستم حسابداري :سيستم حسابداري شركت سوله خراسان در فعاليت عمده را انجام مي دهد.1- ثبت رويدادهاي مالي يا همان ثبت اسناد2- گزارش گيريهنگامي كه اطلاعات اسناد حسابداري وارد سيستم حسابداري مي شوند. ثبت آنها به صورت […]