پروژه مالی – سیستم حسابداری بیمه

پروژه مالی – سیستم حسابداری بیمه این پروژه بدون در نظر گرفتن فهرست 42 صفحه بصورت ورد آماده پرینت وارائه به استاد وهمچنین قابل ویرایش می باشد.          فهرستعنوان           صفحه فصل اول. 1شرح دفاتر و فرمهاي مورد لوم. 11-1- دفتر روزنامه حسابهاي عمومي : 12-1- دفتر كل.. 23-1- دفتر معين.. 24-1- دفتر اعتبارات… 35-1-  دفتر […]