کد متلب برای سیستم جرم فنر دو درجه ی آزادی بدون میرا کننده

کد متلب برای سیستم جرم فنر دو درجه ی آزادی بدون میرا کننده          توضیحات مربوط به کد نویسی این فایل شامل کد متلب برای سیستم جرم فنر افقی دو درجه ی آزادی و بدون میرا کننده است.در این کد نویسی کد انیمیشن  وجود دارد و امکان تغییر کد ها برای مقدار […]