کد متلب برای سیستم جرم فنر از نوع ارتعاشات اجباری همراه با میرا کننده

کد متلب برای سیستم جرم فنر از نوع ارتعاشات اجباری همراه با میرا کننده         این فایل شامل کد متلب برای سیستم جرم فنر افقی یک درجه ی آزادی همراه با دمپر از نوع ارتعاشات اجباری با نیروی متناوب می باشد.در این کد نویسی کد انیمیشن نیز وجود دارد و امکان تغییر کد ها […]