اتوماسیون سیستم توزیع

اتوماسیون سیستم توزیع كلياتي در مورد اتوماسيون در ابتدا براي آشنايي با مفهوم اتوماسيون و وارد شدن به بحث اتوماسيون توزيع لازم است تا توضيحات و چشم‌اندازي كلي از اتوماسيون مطرح شود. مفهوم اتوماسيون، مفهوم جديدي نيست. بحث اتوماسيون در جنبه‌هاي مختلف زندگي بشر وارد شده و ريشه آن به ابتداي دوران انقلاب صنعتي بر […]

اتوماسیون سیستم توزیع

اتوماسیون سیستم توزیع كلياتي در مورد اتوماسيون در ابتدا براي آشنايي با مفهوم اتوماسيون و وارد شدن به بحث اتوماسيون توزيع لازم است تا توضيحات و چشم‌اندازي كلي از اتوماسيون مطرح شود. مفهوم اتوماسيون، مفهوم جديدي نيست. بحث اتوماسيون در جنبه‌هاي مختلف زندگي بشر وارد شده و ريشه آن به ابتداي دوران انقلاب صنعتي بر […]