دانلود پاورپوینت تصمیم گیری پیچیده وتئوری عمومی سیستم ها

دانلود پاورپوینت تصمیم گیری پیچیده وتئوری عمومی سیستم ها                   فهرست مطالب  مقدمهسیستم و تفکر سیستمیتعاریف سیستمنگرش سیستمیتئوری عمومی سیستم هامدیریت پیچیدگی و تصمیم گیریانتخاب روش و ساختاردهی به مشکلچارچوب مفهومیCynefinچارچوب جکسوننمودار ساختار روش OR سختنمودار ساختاری PSMمدل عمومی PSMسیستم کنترل عمومینتیجه    مقدمه خاستگاه تفکر سیستمی […]