ترجمه مقاله کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به DFIG برای اصلاح ضریب توان با حفظ ماکزیمم توان اکتیو تولیدی

ترجمه مقاله کنترل سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به DFIG برای اصلاح ضریب توان با حفظ ماکزیمم توان اکتیو تولیدی هدف این مقاله بهبود جبران توان راکتیو و قابلیت فیلترینگ اکتیو یک سیستم تبدیل انرژی باد (DFIG) می باشد . الگوریتم پیشنهاد شده برای ژنراتور القایی تغذیه دوگانه ( DFIG) که استاتور آن مستقیم به شبکه […]