روشهای نوین تشخیص هویت اجساد ناشناس

روشهای نوین تشخیص هویت اجساد ناشناس   فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه  2   مجرمین زیر ذره‌بین قانون‌ 3 تاریخ تشخیص هویتها 4 چطور رمز هویت شناسی کار می کند؟ 5 راز هویت در چشم 7  بیومتریک 9 سیستم های بیومتریک 10 اخذ تصویر 10 طبقه بندی اثر انگشت 11   استخراج ویژگی های موجود […]

روشهای نوین تشخیص هویت اجساد ناشناس

روشهای نوین تشخیص هویت اجساد ناشناس   فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه  2   مجرمین زیر ذره‌بین قانون‌ 3 تاریخ تشخیص هویتها 4 چطور رمز هویت شناسی کار می کند؟ 5 راز هویت در چشم 7  بیومتریک 9 سیستم های بیومتریک 10 اخذ تصویر 10 طبقه بندی اثر انگشت 11   استخراج ویژگی های موجود […]

روشهای نوین تشخیص هویت اجساد ناشناس

روشهای نوین تشخیص هویت اجساد ناشناس   فهرست مطالب چکیده 1 مقدمه   2   مجرمین زیر ذره‌بین قانون‌ 3 تاریخ تشخیص هویتها 4 چطور رمز هویت شناسی کار می کند؟ 5 راز هویت در چشم 7  بیومتریک 9 سیستم های بیومتریک 10 اخذ تصویر 10 طبقه بندی اثر انگشت 11   استخراج ویژگی های […]