دانلود سیستم انتقال قدرت در خودروها

دانلود سیستم انتقال قدرت در خودروها این سیستم ترکیبی از مجموعه قطعاتی است که نیروی خروجی از موتور را به چرخ‌ها انتقال می‌دهد. در حالی که نقش و وظیفه اصلی سیستم انتقال قدرت در تمام خودروها یکسان است ولی قطعات سیتسم و ترتیب قرار گرفتن آن به طراحی خودرو بستگی دارد. قطعات سيستم انتقال قدرت […]