سیستم انبارداری اداره کل راه و ترابری استان گلستان

سیستم انبارداری اداره کل راه و ترابری استان گلستان مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………… 3 هدف و اهمیت از استقرار کد سیستم انبار ………………………………………………………………………… 3 فرمهای مورد نیاز انبار   ………………………………………………………………………………………………….. 4 برگ درخواست خرید   …………………………………………………………………………………………………… 5 برگ سفارش خرید   ………………………………………………………………………………………………………. 6 برگ ارسال و تحویل کالا   …………………………………………………………………………………………….. 6 حواله انبار محصول   ………………………………………………………………….. … دریافت فایل