سیستم اطلاعات رادیولوژی

سیستم اطلاعات رادیولوژی دارای 41 اسلاید فارسی uسيستم اطلاعات راديولوژي يکي از زير سيستم هاي سيستم اطلاعات بيمارستان مي باشد. می تواند به عنوان یک سیستم مستقل مورد استفاده قرار گیرد.   uاين سيستم اطلاعات بخش رادیولوژی از جمله گزارش هاي مربوط به آنها را مديريت مي کند.   uدرک سیستم اطلاعات رادیولوژی مستلزم درک […]