سیستم ارتباط داوران

سیستم ارتباط داوران یکی از بارزترین تکنیکهای نوین ارائه شده در این زمینه ابداع سیستمی نوین برای برقراری ارتباط مستقیم میان داور و کمکهایش است. در این تکنیک نوین که هم اکنون در بسیاری از کشورهای صاحب فوتبال جهان به کار گرفته شده است داوران به میکروفون و گوشی ویژه ای مجهز شده اند که […]