سیستم آهنربای دائم درایو مستقیم تولید برق بادی – PMSM_SPWM

سیستم آهنربای دائم درایو مستقیم تولید برق بادی – PMSM_SPWM فایل زیر شبیه سازی در زمینه سیستم آهنربای دائم درایو مستقیم  تولید برق بادی  می باشد که به کمک کنترلر PMSM_SPWM کنترل می شود. البته ممکن است ترجمه فوق خیلی گویای متن انگلیسی نباشد. فایل زیر شبیه سازی در زمینه Permanent magnet direct drive wind power generation system […]

سیستم آهنربای دائم درایو مستقیم تولید برق بادی – PMSM_SPWM

سیستم آهنربای دائم درایو مستقیم تولید برق بادی – PMSM_SPWM فایل زیر شبیه سازی در زمینه سیستم آهنربای دائم درایو مستقیم  تولید برق بادی  می باشد که به کمک کنترلر PMSM_SPWM کنترل می شود. البته ممکن است ترجمه فوق خیلی گویای متن انگلیسی نباشد. فایل زیر شبیه سازی در زمینه Permanent magnet direct drive wind power generation system […]