سیستم آموزشی کشور هلند

سیستم آموزشی کشور هلند ساختار آموزشی آموزش اجباری از 5 تا 17 سالگی به مدت 12 سال به طور تمام وقت طول می کشد ویا از 5 سالگی تا پایان سال تحصیلی که دانش آموز به سن 16 سالگی می رسد به طور تمام وقت و از 16 تا 18 سالگی به طور پاره وقت […]

سیستم آموزشی کشور هلند

سیستم آموزشی کشور هلند ساختار آموزشی آموزش اجباری از 5 تا 17 سالگی به مدت 12 سال به طور تمام وقت طول می کشد ویا از 5 سالگی تا پایان سال تحصیلی که دانش آموز به سن 16 سالگی می رسد به طور تمام وقت و از 16 تا 18 سالگی به طور پاره وقت […]