سیستم آموزشی کشور سنگاپور

سیستم آموزشی کشور سنگاپور • زندگی تحصیلی که بخش مهم و تأثیرگذار زندگی هر فردی را تشکیل می‌دهد در گوشه و کنار دنیا با سیستم‌های متفاوت و سبک‌های جالبی سپری می‌شود که آشنایی با آن بسیار جذاب خواهد بود. در این مطلب به سنگاپور سفر می‌کنیم و با بخشی از شیوه‌های آموزشی مدارس این کشور […]

سیستم آموزشی کشور سنگاپور

سیستم آموزشی کشور سنگاپور • زندگی تحصیلی که بخش مهم و تأثیرگذار زندگی هر فردی را تشکیل می‌دهد در گوشه و کنار دنیا با سیستم‌های متفاوت و سبک‌های جالبی سپری می‌شود که آشنایی با آن بسیار جذاب خواهد بود. در این مطلب به سنگاپور سفر می‌کنیم و با بخشی از شیوه‌های آموزشی مدارس این کشور […]