سیر تکاملی منطق مقررات افشا مقدمه ای برارائه تئوری نوین

سیر تکاملی منطق مقررات افشا مقدمه ای برارائه تئوری نوین پژوهشگران در سـال‌های گـذشته،فرضیه بازار کارا را به‌ عنوان یک فرض پذیرفتند و نقش حسابداری را عرضه‌ اطلاعات‌ برای اهداف ارزشیابی در نظر گرفتند.پژوهشگران‌ بعدی نـیز کار آنان را دنبال کردند.پژوهشگران دریافتند‌ که‌ سود برای بازار سرمایه،دارای‌ محتوای‌ اطلاعاتی است. سایر ارقـام حسابداری منعکس‌کننده متغیرهای […]