سیر تحول وسایل ارتباطی از آغاز تا امروز

سیر تحول وسایل ارتباطی از آغاز تا امروز سیر تحول وسایل ارتباطی از آغاز تا امروزانسان اعصار گذشته، در زمان هایی دور، از ارتباطات چهره به چهره و رو در رو استفاده می کرده و ازطریق طبل و دود پیام هایش را برای دیگران ارسال می کرده است. بشر این دوره، از دنیای بیرونجامعه کوچک […]