سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران

سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران   مقدمه   سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏ پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان […]