فایل ورد68 صفحه ای در رابطه با عرضه های مدیریت فرهنگی پیامبر اکرم (ص)

فایل ورد68 صفحه ای در رابطه با عرضه های مدیریت فرهنگی پیامبر اکرم (ص) معرفی پیامبر   به عنوان اسوه حسنه در واقع بیانگر بزرگ‌ترین تفاوت میان مکتب انبیاء و غیر آن است؛ زیرا مکتب انبیاء از خصوصیت عملی بودن و به عینیت توجه داشتن، برخوردار است. نگارنده این نوشتار هرگز مدعی نیست که شخصیت […]

ابزارها و شیوه های مدیریت فرهنگی پیامبر اکرم (فایل ورد 42 صفحه ای)

ابزارها و شیوه های مدیریت فرهنگی پیامبر اکرم (فایل ورد 42 صفحه ای) درود بی پایان بر امین خداوند، پیشوای انبیاء، محمد مصطفی‌ و خاندان بزرگوار ایشان. خورشید تابنده اسلام چهارده قرن پیش از سرزمین حجاز تابیدن گرفت و در زمان کوتاهی در بخش بزرگی از دنیای متمدن آن روز، استقرار یافت و اکنون قسمت […]