انواع سيستم هاي اطلاعات و انبار داده

انواع سيستم هاي اطلاعات و انبار داده دارای 41 اسلاید فارسی و انگلیسی عده ای از پژوهشگران بر اين باورند كه علیرغم مطالعات زيادی که در سنجش موفقيت سيستم های اطلاعاتی صورت گرفته اما درباره متغيرهای مورد استفاده توافق كمي وجود دارد با توجه به چندگانگی ابعاد موفقیت سيستم های اطلاعاتی و همچنین وجود ذينفعان […]