کتاب پایه های رویشی(پاکوتاه) سیب

کتاب پایه های رویشی(پاکوتاه) سیب کتاب پایه های رویشی(پاکوتاه) سیب 96 صفحه فهرست پیش گفتار مقدمه تاریخچه فصل1-تولید سیب در جهان و ایران فصل2- مشخصات گیاه شناسی فصل 3-محاسن ومعایب پایه های ایست مالینگ فصل4- ازیاد پایه های رویشی ایست مالینگ -پایه های مالینگ -پایه های مالینگ مرتون -اهمیت پایه ها در توسعه باغها فصل5- […]