سیاهه ترس- پرسشنامه نشانه های رفتاری

سیاهه ترس- پرسشنامه نشانه های رفتاری فرم کوتاهِ پرسشنامۀ ترس ( مارکز و ماتئوس 1979) مقیاس مناسبی برای اندازه گیری رفتار اجتنابی در درمان جویان مبتلا به هراس می باشد. در این مقیاس می توان هم نمرۀ کلّ هراس رامحاسبه نمود و هم به محاسبۀ ریز مقیاسهای انفرادی پرداخت ؛ برای گذر هراسی ( پرسش […]

سیاهه ترس- پرسشنامه نشانه های رفتاری

سیاهه ترس- پرسشنامه نشانه های رفتاری فرم کوتاهِ پرسشنامۀ ترس  ( مارکز و ماتئوس  1979) مقیاس مناسبی برای اندازه گیری رفتار اجتنابی در درمان جویان مبتلا به هراس می باشد. در این مقیاس می توان هم نمرۀ کلّ هراس رامحاسبه نمود و هم به محاسبۀ ریز مقیاسهای انفرادی پرداخت ؛ برای گذر هراسی ( پرسش […]