شبیه سازی سیال بینگهام با استفاده از مدل شبکه تراکم ناپذیر بولتزمن

شبیه سازی سیال بینگهام با استفاده از مدل شبکه تراکم ناپذیر بولتزمن                   عنوان انگلیسی:    Bingham fluid simulation with the incompressible lattice Boltzmann model                                                                                 عنوان فارسی: شبیه سازی سیال بینگهام با استفاده از مدل شبکه تراکم ناپذیر بولتزمن   رشته : مهندسی مکانیک، انرژی، قدرت […]