سیالات درگیر و ایزوتوپ های اکسیژن+ هیدروژن، فایل Word

سیالات درگیر و ایزوتوپ های اکسیژن+ هیدروژن، فایل Word از مباحث بسیار بسیار مهم که تمامی دانشجویان رشته زمین شناسی در مقطع لیسانس و گراش های فوق لیسانس و دکتری اقتصادی، ژئوشیمی، رسوب شناسی، نفت و… با آن درگیر اند سیالات درگیر و ایزوتوپ های اکسیژن و هیدروژن مقدماتی می باشد. تعداد 16 صفحه تایپ […]

سیالات درگیر و ایزوتوپ های اکسیژن+ هیدروژن، فایل Word

سیالات درگیر و ایزوتوپ های اکسیژن+ هیدروژن، فایل Word از مباحث بسیار بسیار مهم که تمامی دانشجویان رشته زمین شناسی در مقطع لیسانس و گراش های فوق لیسانس و دکتری اقتصادی، ژئوشیمی، رسوب شناسی، نفت و… با آن درگیر اند سیالات درگیر و ایزوتوپ های اکسیژن و هیدروژن مقدماتی می باشد. تعداد 16 صفحه تایپ […]