برآورد مدل Bax-King (مقاله سیاست مالی در تعادل عمومی)

برآورد مدل Bax-King (مقاله سیاست مالی در تعادل عمومی) با استفاده از این بسته می توانید سیاست مالی را در تعادل عمومی محاسبه نمایید. برنامه به گونه ای نوشته شده است که می توانید تنها با چند کلیک ساده تمامی مدل های موجود در مقاله Bax-King را بسته به ساختار اقتصادی کشور مد نظر مورد […]