مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) 31 ص

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) 31 ص درادبیات مربوط به توسعه ” دگرگونی” به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق می­گردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر می­گیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا […]