ترجمه مقاله حسابداری با عنوان Information systems security policy compliance: An empirical study of the effects of socialisation, influence, and cognition

ترجمه مقاله حسابداری با عنوان Information systems security policy compliance: An empirical study of the effects of socialisation, influence, and cognition مقاله حسابداری چاپ شده در مجله معتبر ELSEVIER در سال 2013 عنوان انگلیسی: Information systems security policy compliance: An empirical study ofthe effects of socialisation, influence, and cognition عنوان فارسی: پذیرش سیاست امنیتی سیستم های اطلاعاتی: […]