مشخصات فني سيستم AMI و گزينه هاي بستر مخابراتي

مشخصات فني سيستم AMI و گزينه هاي بستر مخابراتي 1 -مقدمه 2 -محدوده كار 3 -معماري سيستم AMI 4 -حداقل نيازمنديهاي سيستم AMI 5 -نيازمنديهاي مخابرات سيستم AMI 6 -نيازمنديهاي فني سيستم AMI 7 -نيازمنديهاي امنيتي 8 -نيازمنديهاي سطوح عملكرد AMI پيوست 1 -معماري مركز كنترل امور شركتهاي توزيع پيوست 2 -ليست حوادثي كه در […]