سيستم ايمن كار به چه معناست

سيستم ايمن كار به چه معناست سيستم ايمن كار به اين صورت تعريف ميشود: يكپارچگي پرسنل با تجهيزات، وسايل و مواد در يك روش انجام كار كه در اين روش ريسكهايي كه پرسنل و ساير افراد در معرض، از جمله بازديدكنندگان، پيمانكاران را تهديد مي كند در نظر گرفته شده و چهارچوب رسمي به منظور […]