سيستم انتقال قدرت پيوسته متغير (CVT)

سيستم انتقال قدرت پيوسته متغير (CVT) سيستم انتقال قدرت پيوسته متغير ( CVT ) ايده استفاده از سيستمهاي انتقال قدرت پيوسته متغير از سالها قبل مطرح شده بود ولي تنها در چند سال اخير سازندگان اتومبيل به آن رو آورده اند. بر خلاف سيستم هاي انتقال متداول دستي يا اتوماتيک در CVT ، نسبت دنده […]

سيستم انتقال قدرت پيوسته متغير (CVT)

سيستم انتقال قدرت پيوسته متغير (CVT) سيستم انتقال قدرت پيوسته متغير ( CVT ) ايده استفاده از سيستمهاي انتقال قدرت پيوسته متغير از سالها قبل مطرح شده بود ولي تنها در چند سال اخير سازندگان اتومبيل به آن رو آورده اند. بر خلاف سيستم هاي انتقال متداول دستي يا اتوماتيک در CVT ، نسبت دنده […]