سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت نوع فایل : WORD-PDF تعداد صفحات: 19 صفحه اين مقاله سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS را پوشش مي دهد. از آنجا كه MIS تركيبي از سه پديده سيستم ، اطلاعات و مديريت مي‌باشد ابتدا اين موارد را بررسي ميكند. به علت تأثيرات قابل توجه سيستمهاي اطلاعاتي بر روي MIS   مبحث ديگر مقاله،  […]