قلاب‌گیری برای ایده‌های ناب

قلاب‌گیری برای ایده‌های ناب نویسندگان حرفه‌ای و نویسندگان مبتدعی، همیشه یک دغدغه مشترک دارند و آن این است که چگونه برای اثر جدید خود ایده‌ای را پیدا کنند؟ نویسندگان حرفه‌ای فقط تمرین بیشتر کرده و ذهن همیشه آماده‌ای را برای گرفتن یک ایده دارند. اما مبتدیان همیشه دارای یک اشکال هستند و آن این است […]