مدیریت تولید مثل گاوهای شیری با استفاده از سونوگرافی ( همراه با تصاویر )

مدیریت تولید مثل گاوهای شیری با استفاده از سونوگرافی ( همراه با تصاویر ) مدیریت تولید مثل گاوهای شیری با استفاده از سونوگرافی ( همراه با تصاویر ) شامل : معرفی دستگاه سونوگرافی همراه با انواع مختلف پروب و … تصاویر سونوگرافی از مراحل مختلف سیکل تخمدانی و مراحل مختلف آبستنی با توضیحات تصاویر سونوگرافی […]