فرمول تولید رنگ سوله

فرمول تولید رنگ سوله این فرمول برای تولید رنگ سوله ارائه شده است.  این رنگ بر روی فلز اعمال شده و خاصیت ضد زنگ دارد.  این رنگ تک جزئی و هواخشک بوده و به صورت ایرلس یا با هوا اسپری می گردد. فام رنگ سبز بوده و با جایگزینی پیگمنت می توان فام آن را […]