سوله و سوله سازی

سوله و سوله سازی فایل ورد 51 صفحه همراه با عکس تاریخچه شرکت… 1 فصل اول: شرحی بر کارخانه‌ی   سوله مقدمه. 2 سوله چيست؟. 2 انواع سوله 2 طراحی سوله 3 مراحل ساخت سوله. 4 ساخت کامل سوله 4 طراحی و محاسبات و نقشه سوله 5 ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله. 5 ساخت.. 6 […]