تحقیق سوسیال دموکراتها عناصر افراطی

تحقیق سوسیال دموکراتها عناصر افراطی دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان سوسیال دموکراتها عناصر افراطی، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : سوسیال دموکراتها و سایر عناصر افراطی با تقلید کورکورانه از اروپاییها در برخورد با کلیسا و روحانیون مسیحی، تمام همّ خود را مصروف مبارزه با روحانیت و مقدسات مذهبی مردم نمودند. و به جای تکیه بر […]