برنامه ای كه رشته ای را از ورودی دریافت كرده و سپس آن را بصورت معكوس نمایش می دهد.

برنامه ای كه رشته ای را از ورودی دریافت كرده و سپس آن را بصورت معكوس نمایش می دهد. برنامه ای كه رشته ای را از ورودی دریافت كرده و سپس آن را بصورت معكوس نمایش می دهد. … دریافت فایل