برنامه ++C محاسبه سال،ماه و روز تولد کاربر

برنامه ++C محاسبه سال،ماه و روز تولد کاربر این برنامه که به زبان ++c نوشته شده است تعداد روز ،ماه و سال را از کاربر گرفته و پس از انجام محاسبات سال،ماه و روز تولد کاربر را روی صفحه نمایش نشان میدهد   … دریافت فایل