برنامه یک عدد را از ورودی گرفته و به عدد باینری (دودویی) تبدیل کرده

برنامه یک عدد را از ورودی گرفته و به عدد باینری (دودویی) تبدیل کرده برنامه یک عدد را از ورودی گرفته و به عدد باینری (دودویی) تبدیل کرده … دریافت فایل