شرکت در سرقت های تعزیری

شرکت در سرقت های تعزیری قالب فایلwordصفحات: 40 فهرست مطالب چکیده…………………………………………………………………………………..5 مقدمه……………………………………………………………………………………6 فصل اول:تعاریف……………………………………………………………….7 بخش اول : تعریف سرقت……………………………………………………………………8 بنداول :تعریف لغوی …………………………………………………………………………………..7 بنددوم :تعریف فقهی …………………………………………………………………………………..7 بندسوم :تعریف حقوقی…