پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور این مقیاس توسط هازن و شیور (1987) ساخته شده است و دارای 2 بخش است. در بخش اول آزمودنی به 21پرسش بر…

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور این مقیاس توسط هازن و شیور (1987) ساخته شده است و دارای 2 بخش است. در بخش اول آزمودنی به 21پرسش بر…