نقش مدیریت و سبک رهبری در خلاقیت و نوآوری کارکنان

نقش مدیریت و سبک رهبری در خلاقیت و نوآوری کارکنان در این پژوهش تلاش شده است تا به صورت توصیفی  نقش مدیریت و سبک رهبری در خلاقیت و نوآوری کارکنان بررسی…