مراحل ساخت ساختمان مسکونی

مراحل ساخت ساختمان مسکونی بتن مگر:     به این نوع بتن، بتن لاغر نیز می‌گویند و اولین قشر پی‌سازی    است. بتن مگر معمولا به دو دلیل استفاده می‌شود:…