پرسشنامه تعارض زناشویی براتي و ثنايي (1375)

پرسشنامه تعارض زناشویی براتي و ثنايي (1375) اين پرسشنامه توسط براتي و ثنايي (1375) ساخته شده است و داراي 42 سوال است. اين پرسشنامه  تعارض زوج‌ها را درهفت زمينه مي‌سنجد…

پرسشنامه تعارض زناشویی براتي و ثنايي (1375)

پرسشنامه تعارض زناشویی براتي و ثنايي (1375) اين پرسشنامه توسط براتي و ثنايي (1375) ساخته شده است و داراي 42 سوال است. اين پرسشنامه  تعارض زوج‌ها را درهفت زمينه مي‌سنجد…