احداث و بهره برداری، طرح توجیهی و کاشت به روش ایروپونیک (هواکشت) و هیدروپونیک (آب کشت) و سنتی زعفران

احداث و بهره برداری، طرح توجیهی و کاشت به روش ایروپونیک (هواکشت) و هیدروپونیک (آب کشت) و سنتی زعفران   این بسته شامل تعداد 11 فایل آموزشی می باشد و…

احداث و بهره برداری، طرح توجیهی و کاشت به روش ایروپونیک (هواکشت) و هیدروپونیک (آب کشت) و سنتی زعفران

احداث و بهره برداری، طرح توجیهی و کاشت به روش ایروپونیک (هواکشت) و هیدروپونیک (آب کشت) و سنتی زعفران   این بسته شامل تعداد 11 فایل آموزشی می باشد و…