فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت – اعداد و الگوها تعداد اسلایدها: 119 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت – کسر تعداد اسلایدها: 119 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل سوم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت – ضرب و تقسیم تعداد اسلایدها: 172 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل چهارم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت – اندازه گیری تعداد اسلایدها: 119 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت – عدد مخلوط و عدد اعشاری تعداد اسلایدها: 126 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت – شکل های هندسی تعداد اسلایدها: 114 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل هفتم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل هفتم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل هفتم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت – آمار و احتمال تعداد اسلایدها: 67 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فایل کامل ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فایل کامل ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت فایل کامل ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت شامل 7 فصل: 1- اعداد و الگوها  2- کسر 3- ضرب و تقسیم 4- اندازه گیری 5- عدد مخلوط و عدد اعشاری 6- شکل های هندسی  7- آمار و احتمال . تعداد اسلایدها: 822 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل پنجم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت – عدد مخلوط و عدد اعشاری تعداد اسلایدها: 126 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل ششم ریاضی چهارم ابتدایی به صورت پاورپوینت – شکل های هندسی تعداد اسلایدها: 114 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل