فصل اول ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل اول ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل اول ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت – عدد نویسی و الگوها تعداد اسلایدها: 111 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل دوم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت – کسر تعداد اسلایدها: 147 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت – نسبت، تناسب و درصد تعداد اسلایدها: 109 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل چهارم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل چهارم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت – تقارن و چند ضلعی ها تعداد اسلایدها: 100 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل پنجم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فصل پنجم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت – عددهای اعشاری تعداد اسلایدها: 97 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل ششم ریاضی پنجم دبستان به صورت پاورپوینت

فصل ششم ریاضی پنجم دبستان به صورت پاورپوینت فصل ششم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت – اندازه گیری تعداد اسلایدها: 97 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان به صورت پاورپوینت

فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان به صورت پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت – آمار و احتمال تعداد اسلایدها: 75 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فایل کامل ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت

فایل کامل ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت فایل کامل ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت شامل 7 فصل: 1- عدد نویسی و الگوها  2- کسر 3- نسبت، تناسب و درصد 4- تقارن و چند ضلعی ها 5- عددهای اعشاری 6- اندازه گیری  7- آمار و احتمال . تعداد اسلایدها: 724 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل ششم ریاضی پنجم دبستان به صورت پاورپوینت

فصل ششم ریاضی پنجم دبستان به صورت پاورپوینت فصل ششم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت – اندازه گیری تعداد اسلایدها: 97 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان به صورت پاورپوینت

فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان به صورت پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پنجم ابتدایی به صورت پاورپوینت – آمار و احتمال تعداد اسلایدها: 75 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل