فایل کامل ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت

فایل کامل ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت فایل کامل ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت شامل 9 فصل: 1- راهبردهای حلّ مسئله  2- عددهای صحیح 3- جبر و معادله 4- هندسه و استدلال 5- شمارنده ها و اعداد اول 6- سطح و حجم  7- توان و جذر 8- بردار و مختصات 9- آمار و احتمال . تعداد اسلایدها: 639 نوع فایل: poerpoint – pptx […]

فصل نهم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت

فصل نهم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت فصل نهم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت – آمار و احتمال تعداد اسلایدها: 65 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل هشتم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت

فصل هشتم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت فصل هشتم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت – بردار و مختصات تعداد اسلایدها: 69 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل هفتم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت

فصل هفتم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت – توان و جذر تعداد اسلایدها: 84 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل ششم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت

فصل ششم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت – سطح و حجم تعداد اسلایدها: 78 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل پنجم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت

فصل پنجم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت – شمارنده ها و اعداد اول تعداد اسلایدها: 82 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل چهارم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت

فصل چهارم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت فصل چهارم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت – هندسه و استدلال تعداد اسلایدها: 77 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل سوم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت

فصل سوم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت – جبر و معادله تعداد اسلایدها: 80 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل دوم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت

فصل دوم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت – عددهای صحیح تعداد اسلایدها: 75 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل

فصل اول ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت

فصل اول ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه ی هفتم به صورت پاورپوینت – راهبردهای حلّ مسئله تعداد اسلایدها: 47 نوع فایل: poerpoint – pptx … دریافت فایل